Deklaracja dostępności Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych (np. opis alternatywny do zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby niewidome),
 • transkrypcje tekstowe materiałów audio i filmów,
 • napisy do filmów,
 • link pozwalający przeskoczyć szybko do treści („przejdź do treści”)
 • możliwość wyłączania i zmiany skrótów klawiaturowych.
 • dostępne dla użytkowników korzystających z technologii asystujących informacje o statusie/stanie,
 • zgłaszanie przez technologie asystujące pojawiających się ważnych komunikatów czy okien modalnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Madaj.
 • E-mail: kmadaj@muzeumpileckich.pl
 • Telefon: (+48) 29 648 10 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.