REGULAMIN KONKURSU „Wielkanoc w domu Pileckich” EDYCJA II

REGULAMIN KONKURSU „Wielkanoc w domu Pileckich” EDYCJA II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” przedstawia zasady dotyczące organizacji konkursu „Wielkanoc w domu Pileckich”, zwanego dalej „Konkursem”, organizowanych przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu zawiera §2 Regulaminu.
 4. Realizacją i wszelkimi kwestiami związanymi z Konkursem ze strony Organizatora zajmuje się Młodzieżowa Rada Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, znana dalej „Koordynatorem”,
  z którym Uczestnicy mogą się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: radamlodziezowamuzeum@gmail.com.
 5. Z konkursu zostają wyłączone automatycznie rodziny członków Młodzieżowej Rady Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs jest jednoetapowy przebiegający w trzech kategoriach:

- I kategoria: klasy IV-VI (szkoła podstawowa);

- II kategoria: klasy VII-VIII (szkoła podstawowa) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych;

- III kategoria: rodziny.

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły szkolne albo rodzinne składające się minimum z dwóch osób, w tym przynajmniej jedna z nich nie może mieć ukończonych 18 lat oraz jedna musi być pełnoletnia.
 2. Prace są realizowane i zgłaszane zespołowo.
 3. Uczestnik nieposiadający ukończonego 18 roku życia, z uwagi na brak osobowości prawnej, podejmuje działania w ramach Konkursu posiadając zgodę opiekuna prawnego.
 4. Szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa biorąca udział w Konkursie, zwana dalej „Uczestnikiem”, może zgłosić do udziału w Konkursie zespół uczniów liczący maksymalnie 10 osób oraz przynajmniej jednego opiekuna (osoba dorosła).
 5. Szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa może zgłosić więcej niż jeden zespół, z czego każdy musi mieć przydzielonego jednego opiekuna. Jeden opiekun przypada tylko na jedną grupę.

 

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w formie artystycznej koszyczka (stroika) wielkanocnego związanego tematycznie z „Wielkanocą w rodzinie Pileckich”.
 2. Pracą konkursową jest dokumentacja fotograficzna koszyczka i procesu jego powstawania, która powinna zostać przesłana w podanym terminie, który określony jest w §4 i §5 Regulaminu. Zdjęcia powinny zostać zrobione z każdej strony stroika oraz osobne wraz z zespołem, który go tworzył.
 3. Maksymalna ilość zdjęć przypadających na jeden zespół wynosi 10.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko prace autorskie, wykonane samodzielnie i spełniające przesłankę oryginalności (niepowtarzalności).

 

FORMA ZGŁOSZENIA

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podany niżej.
 2. W zależności od kategorii należy uzupełnić odpowiedni formularz.
 3. Jedna grupa wypełnia wspólnie jeden formularz.
 4. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: imiona i nazwiska uczestników oraz opiekuna grupy, adres, na który wysłane będą nagrody i dyplomy, adres e-mail i telefon kontaktowy lidera zespołu. W przypadku kategorii szkolnej również podać pełną nazwę szkoły. Należy także załączyć plik z oświadczeniami uczestników lub opiekunów prawnych.
 5. Zdjęcia prac powinny zostać przesłane na adres mailowy Młodzieżowej Rady Muzeum: radamlodziezowamuzeum@gmail.com. Tytuł maila powinien być zgodny z formatem “IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, KATEGORIA, KONKURS WIELKANOCNY”.

-przykładowy tytuł: “JAN KOWALSKI, KAT. III, KONKURS WIELKANOCNY”;

-zdjęcia prac MUSZĄ być podpisane imieniem i nazwiskiem opiekuna;

-jeżeli format maila nie będzie spełniał powyższych warunków, dana praca nie będzie oceniana.

 1. Więcej informacji na temat dokumentacji fotograficznej pracy w §5 Regulaminu.

Kategoria Rodzinna:

https://forms.gle/jbA95d2ZX5Ks8F586

Kategoria Szkolna:

https://forms.gle/bj8ptPUKvusaNj5f8

 

TERMIN WYKONANIA PRAC

 1. Prace powinny zostać sfotografowane a następnie wysłane mailowo na adres: radamlodziezowamuzeum@gmail.com (zdjęcia zrobione z każdej strony pracy oraz te przedstawiające proces jej tworzenia).  
 2. Ocenione zostaną tylko te zdjęcia prac, które przesłane zostaną najpóźniej do 14 kwietnia 2023 roku do godziny 23:59.

 

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Organizator powoła komisję jurorską.
 2. W ocenie prac zostaną uwzględnione następujące kryteria: zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu, oryginalność podejścia do tematu i pomysł, walory artystyczne pracy oraz zachowanie tradycji.
 3. Komisja jurorska przyzna 1, 2 i 3 nagrodę w każdej kategorii.
 4. Organizator zastrzega możliwość przyznania równorzędnych nagród.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora najpóźniej 2 maja 2023 roku.

 

NAGRODY

 1. Laureaci 1 miejsca otrzymają: kupon do Empiku o wartości 300zł
 2. Laureaci 2 miejsca otrzymają: kupon do Empiku o wartości 250zł
 3. Laureaci 3 miejsca otrzymają: kupon do Empiku o wartości 200zł
 4. Wszystkie nagrodzone zespoły otrzymują dyplomy.
 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu maksymalnie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym uczestników konkursu.

 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Uczestnicy Konkursu, z chwilą przesłania pracy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium licencji na wykorzystanie Pracy konkursowej w ramach następujących pól eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera

- zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;

- w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt powyżej;

- publiczne udostępnianie wersji elektronicznej Prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu;

- publiczna prezentacja Prac konkursowych w każdej dostępnej formie, w szczególności na wystawach, warsztatach, konferencjach, seminariach; wykorzystanie Prac konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym prezentowanie Prac konkursowych Uczestników w prasie, telewizji, Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych, stronie www Organizatora itp.

 1. Uczestnicy Konkursu, przesyłając Prace konkursowe potwierdzają, że posiadają pełnię praw autorskich do Prac konkursowych i ich części jako współtwórcy, lub też inne odpowiednie zgody na wykorzystywanie materiałów w nich zawartych.
 2. Uczestnicy nieodwołalnie upoważniają Muzeum do wykonywania autorskich praw osobistych do prac i zobowiązują się, że nie będą wykonywać przysługujących im praw osobistych w sposób ograniczający Muzeum w wykonywaniu takich praw do prac. Zdanie wcześniejsze dotyczy decydowania o udostępnieniu prac odbiorcom (publiczności) po raz pierwszy.
 3. Uczestnicy przysyłają Prace konkursowe, których materiały użyte w celu ich tworzenia nie naruszają w żaden sposób praw autorskich. Uczestnicy odpowiadają za naruszenia praw osobistych i majątkowych, w szczególności autorskich i pokrewnych podmiotów trzecich i obowiązani są zwolnić Muzeum z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez podmioty trzecie związanych z takimi naruszeniami praw.

 

ZASADY UCZESTNICTWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO oraz przesłać wraz z pracą konkursową odpowiednie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym paragrafie podpisane osobiście, bądź przez opiekuna prawnego.
 3. Brak zaakceptowania Regulaminu i klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział uczestnika w Konkursie.
 4. Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawartych w formularzu uczestnictwa w Konkursie wymagane jest wyrażenie przez zgłaszającego zgody. Zgłaszający w wieku 18 lat i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych dziecka w wieku do 18 lat w zakresie wskazanym w Regulaminie, wymaga wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską , tj. rodziców, bądź prawnych opiekunów.
 5. Załącznik Wielkanoc – oświadczenie uczestnika niepełnoletniego do Regulaminu dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka do lat 18, a Załącznik Wielkanoc – oświadczenie uczestnika pełnoletniego dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w wieku lat 18 i powyżej, z którymi zgłaszający są obowiązani się zapoznać i po akceptacji przekazać Organizatorowi w sposób wskazany w Regulaminie.
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Muzeum informuje, że administratorem danych osobowych uczestników jest Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 7. Dane osobowe uczestników, o których mowa w Regulaminie, a także wizerunek uczestników (jeśli np. zostanie udostępniony z własnej inicjatywy uczestników) pozyskane w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie oraz realizacją Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
 • związanych z udziałem i oceną  uczestnika w Konkursie,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski oraz skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników, o których mowa powyżej jest:
 • niezbędność podjęcia działań związanych z przystąpieniem do i realizacją Konkursu, a także wszelkich działań związanych z udziałem w Konkursie, tj. czynności wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 • w zakresie podanych danych osobowych i wizerunku uczestnika–– dobrowolna zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Pozyskane od uczestników dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum, w szczególności dostawcom usług IT, doradcom, czy innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Muzeum,
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Dane osobowe uczestników, nie będą przekazane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, o których mowa powyżej jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który te dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czas trwania Konkursu i realizacji przez Muzeum czynności związanych z tym Konkursem,
 • przepisy prawa, mogą obligować Muzeum do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Muzeum.
 • Muzeum informuje, że uczestnicy, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Jeśli dane osobowe uczestników, są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Muzeum, bądź adres e-mailowy.
 2. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum, w szczególności dostawcom usług IT, doradcom, czy innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Muzeum,
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Dane osobowe uczestników, nie będą przekazane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, o których mowa powyżej jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który te dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czas trwania Konkursu i realizacji przez Muzeum czynności związanych z tym Konkursem,
 • przepisy prawa, mogą obligować Muzeum do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Muzeum.
 • Muzeum informuje, że uczestnicy, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Jeśli dane osobowe uczestników, są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Muzeum, bądź adres e-mailowy.
 2. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Muzeum.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.