Regulamin zawodów hippicznych

Regulamin zawodów hippicznych

„V Święto Rotmistrza Witolda Pileckiego” odbywające się w ramach Europejskiej Nocy Muzeów w dniu 15 maja 2021 r. organizuje „I Zawody Hippiczne im. rtm. Witolda Pileckiego”.


REGULAMIN ZAWODÓW

 


Organizatorem zawodów są:


Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej.


Koordynacja zawodów:


Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich


Zawody Jazdy Kawaleryjskiej prowadzone będą w następujących konkurencjach:

 1. Skoki przez przeszkody (skokowo - crossowe)
 2. Władanie białą bronią – szabla, lanca


Miejsce i czas zawodów:


Zawody odbędą się w Ostowi Mazowieckiej w dniu 15.05.2021 r. na terenie MOSIR przy ulicy Trębickiego.
Konkurencja I - Skoki przez przeszkody - rozpoczęcie o godzinie 10:00
Konkurencja II - Władanie szablą i lancą - rozpoczęcie o godzinie 15:00


Nagrody:


Za zajęcie I miejsca – siodło wz.36
Za zajęcie II miejsca – szabla wz.21
Za zajęcie III miejsca – lanca francuska wz.1913


Uczestnicy:

 1. Reprezentanci formacji nawiązujących do tradycji kawaleryjskich (liczba zawodników w barwach poszczególnych formacji (jednostki organizacyjnej) jest ograniczona – maksymalnie 2 osoby, w przypadku braku zawodników organizatorzy mogą dopuścić większą ilość osób do zawodów)
 2. Minimalny wiek uczestników – 18 lat.
 3. Uczestników obowiązuje świadectwo lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach. W razie jego braku uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, iż bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, oraz iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach.
 4. W momencie przyjazdu należy przedstawić świadectwo lekarza weterynarii o stanie zdrowia konia i pochodzeniu z terenu wolnego od chorób zakaźnych lub posiadać paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
 5. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie OC imprezy. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialność za urazy i wypadki zawodników w trakcie zawodów, zaleca się ubezpieczenie zawodników i koni we własnym zakresie.
 6. Obowiązkowe jest podpisanie oświadczenia o uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Brak wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwia start zawodnika w zawodach.
 8. Minimalny wiek koni 4 lata.
 9. Dopuszcza się start jednego zawodnika na koniu rezerwowym w razie kontuzji konia zgłoszonego do startu lub wypadku, kiedy koń nie jest przygotowany do danej dyscypliny. 
 10. Dwukrotny udział jednego konia w zawodach jest niemożliwy.
 11. Zawodnicy występują i startują w umundurowaniu garnizonowym przy pasie i rzędzie kawaleryjskim (w konkurencji skoków przez przeszkody dopuszcza się siodło sportowe)
 12. Obowiązuje godne reprezentowanie munduru.
 13. Do każdej konkurencji zawodnik może zostać niedopuszczony przez sędziego za rażące uchybienia w wyglądzie kawaleryjskim.
 14. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie udziału i akceptacja postanowień regulaminu.
 15. Zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 5.05.2021 do Pana Krzysztofa Ejsmonta na adres e-mail kkejsmont@gmail.com i potwierdzając telefonicznie wysłanie zgłoszenia 606 294 139
 16. Przyjazd na zawody powinien być zgłoszony komisji sędziowskiej w godz. 8:30–9:30 w dniu zawodów.


Zasady punktacji i klasyfikacji:


Zawodnik od danego przez sędziego sygnału ma maksymalnie 30 sekund na rozpoczęcie konkurencji. W razie odmowy konia po upływie tego czasu zostanie zdyskwalifikowany - ,,wytrąbiony".
Czas przejazdu podczas konkurencji skoków przez przeszkody będzie liczony od momentu przejechania linii startu do momentu przejechania linii mety.
Zawodnik zdyskwalifikowany podczas skoków przez przeszkody za trzykrotną odmowę podczas pokonywania przeszkód lub podczas startu może startować w pozostałych konkurencjach.
O zajętych miejscach decyduje ogólna suma punktów zdobytych w dwóch konkurencjach.

 

W przypadkach wątpliwych decyduje głos przewodniczącego komisji sędziowskiej. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje liczba zdobytych punktów w konkurencji władania szablą, a w przypadku braku rozstrzygnięcia czas przejazdu podczas pierwszej konkurencji - skoki przez przeszkody.
Szczegółowe ustawienie przeszkód i pozorników w rozgrywanych konkurencjach będzie podana w dzień zawodów.


KONKURENCJA – skoki przez przeszkody (skokowo-crossowe)


Próba na dystansie ok. 600 m. Limit czasu - ... sekund. Maksymalnie można uzyskać 90 pkt.

 • 8 przeszkód stojących o wysokości do 80 cm


Pokonanie przeszkody 10pkt.

Pokonanie przeszkody po jednokrotnej odmowie 5 pkt.

Pokonanie przeszkody po dwukrotnej odmowie 3 pkt.

Trzykrotna odmowa dyskwalifikacja/wytrąbienie

 •  Przeprawa przez rów


Przeskok 10 pkt.

Przejście 5 pkt.

Odmowa* 0 pkt.


* W przypadku odmowy gdy koń nie przeskoczy/ nie przejdzie przeszkody, nakaz
przejazdu karnego wyznaczonego przez organizatorów

 • Przekroczenie limitu czasu - każda rozpoczęta sekunda -1 pkt.

 


KONKURENCJA - Władanie szablą


Tor pokonuje się galopem w tempie 480-550 m/min.

Maksymalnie można uzyskać 75 pkt.

 • Cięcie łóz - cztery pozorniki
  cięcie na prawo: z góry - tnij, z dołu - tnij, na lewo - tnij, na prawo - tnij"
  ścięcie (całkowite rozdzielenie łozy) 10 pkt.
  złamanie (niecałkowite rozdzielenie łozy) 5 pkt.
  brak ścięcia lub złamania 0 pkt.
 • Cięcie kapusty- stojak z kapustą po prawej-,,od ucha -tnij"
  Przecięcie kapusty 10 pkt.
  Trafienie kapusty 5 pkt.
  Brak trafienia 0 pkt.
 • Zbieranie pierścieni
  Zebranie jednego pierścienia 5 pkt.
  Stracenie pierścienia 3 pkt.
  Brak trafienia 0 pkt. 
 • Nie utrzymanie galopu - przejście do niższego chodu -10 pkt.
 • Kłucie manekina (worka) wiszącego –„na lewo – kłuj” 10 pkt.
  brak trafienia 0 pkt.
 • Kłucie manekina (worka) leżącego –„na prawo – kłuj” 10 pkt.
  brak trafienia 0 pkt.


KONKURENCJA - władanie lancą
Tor pokonuje się galopem w tempie 480-550 m/min.

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt.

 • Zbieranie pierścieni – trzy pozorniki
  Zebranie jednego pierścienia 5 pkt.
  Strącenie pierścienia 3 pkt.
  brak trafienia 0 pkt.
 • Kłucie leżącego manekina (worka)
  Trafienie w pole prawidłowe 10 pkt.
  Trafienie w pole nieprawidłowe 5 pkt.
  brak trafienia 0 pkt.
 • Strącenie lancą przedmiotu z pozornika
  Strącenie 10 pkt
  brak strącenia 0 pkt.
 • Nie utrzymanie galopu - przejście do niższego chodu -10 pkt.


Postanowienia końcowe:

 • Zawodnicy i członkowie ekip, w czasie trwania zawodów zobowiązani są do zachowania, ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa ludzi i koni oraz podporządkowania się zaleceniom organizatorów i sędziów. Z tych względów podczas konkurencji skoków przez przeszkody obowiązuję zawodników posiadanie kasku ochronnego lub toczka.

 

 • Płazowanie konia lub popędzanie drzewcem lancy będzie karane dyskwalifikacją.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
 • Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów i sędziów.

 


Sporządził:
Krzysztof Ejsmont – Koordynator Zawodów
z ramienia Komendanta
Szwadronu im.10 Pułku Ułanów Litewskich