Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-prawnych

Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-prawnych

OFERTA PRACY MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH STANOWISKO: 

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH

1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
2. Stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych i prawnych.
3. Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada 7.
4. Termin składania aplikacji do dnia: 26 lutego 2021 r.
5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: marzec 2021 r.
6. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo)
7. Adres do przesyłania ofert: muzeum@ostrowmaz.pl.


Główne obowiązki:
1. przygotowywanie wstępnych projektów umów (o dzieło, zlecenia, sprzedaży, umów
licencyjnych) oraz porozumień,
2. przygotowywanie wzorów rachunków do umów cywilnoprawnych,
3. obsługa systemu „Probit” – inwentaryzacja środków trwałych,
4. obsługa administracyjna Rady Muzeum,
5. prowadzenie archiwum zakładowego Muzeum,
6. sporządzanie zleconej dokumentacji sprawozdawczej,
7. współpraca z biurem audytorskim podczas prowadzenia badania sprawozdania finansowego,
8. koordynacja kontroli zarządczej w jednostce,
9. udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom,
10. przygotowywanie narad, spotkań i konferencji pod względem technicznej obsługi 
(zawiadomienie uczestników, przygotowanie potrzebnych dokumentów i materiałów,
zabezpieczenie sprzętu, itp.),
11. obsługa urządzeń biurowych: telefon, komputer, fax, kserokopiarka.


Wymagania:
1. wykształcenie wyższe,
2. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane na podobnym stanowisku
pracy,
3. znajomość przepisów: ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy,
4. umiejętność korzystania ze współczesnych technik IT (Internet, poczta elektroniczna,
pakiet MS Office),
5. umiejętność pracy w zespole,
6. wysoko rozwinięte umiejętności autoprezentacji,
7. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość
nawiązywania kontaktów)
8. doświadczenie w redagowaniu pism,
9. dyspozycyjność.

Wymagania mile widziane:
1. znajomość przepisów: ustawy o muzeach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu
działalności kulturalnej,
2. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym


Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum
Vitae)
2. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)).


Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie
będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej
w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Aktualności