Social media

Historię tworzą działania jednostek. Tylko część z nich na trwałe zapisuje się w pamięci historycznej. Niektórzy zostają zapomniani, a czasem sytuacja polityczna dopiero po latach pozwala przywrócić pamięć o nich. Jedną z takich postaci jest Witold Pilecki, którego historia ciągnie się przez kilka epok i ważnych wydarzeń, a o którym przez kilkadziesiąt lat powojennej Polski Polacy nic nie wiedzieli.

Zapraszamy do udziału w Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie”.

Zapraszamy 16 drużyn (wedle kolejności zgłoszeń). Turniej odbędzie się w formule online, na platformie zoom.us w 2 częściach: 23 marca (faza grupowa) i 14 kwietnia (faza pucharowa).

W turnieju mogą wziąć udział 4-osobowe drużyny pod opieką nauczyciela. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz polskich szkół i organizacji polonijnych za granicą.

Turniej jest organizowany we współpracy ze środowiskiem debatanckim Fundacji Projekty Edukacyjne i Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców (którzy zapewnią obsługę organizacyjną, marszałkowską i częściowo sędziowską) oraz we współpracy z doświadczonymi jurorami debat historycznych z zaprzyjaźnionych instytucji.

Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać za pośrednictwem formularza
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIMK8_luO8IAAyrJ6GeC3529rhXbTe-4mq5V1KTLBO2anudQ/viewform

Formularz będzie aktywny od 24 lutego godz. 18.00 do 1 marca godz. 24.00

Do udziału w Turnieju zostanie zakwalifikowanych 12 drużyn wedle kolejności zgłoszeń. 

Podczas Turnieju realizowany będzie projekt badawczy „Debaty oksfordzkie w formie online – badania uwarunkowań” realizowany przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


REGULAMIN

Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” przedstawia zasady dotyczące organizacji Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie”, zwanego dalej „Turniejem”, polegającego na przeprowadzaniu Turnieju Debat Oksfordzkich osadzonego w tematyce najnowszej historii Polski oraz świata, organizowanego w formie online przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, „Organizator”.

2.      Turniej ma charakter edukacyjny, w którym udział jest dobrowolny i bezpłatny. Turniej jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz polskich szkół i organizacji polonijnych za granicą.

3.      Turniej zostanie przeprowadzony dla 16 drużyn, które zostaną zakwalifikowane do turnieju wedle kolejności zgłoszeń.

4.      W skład każdej debatującej drużyny wchodzi 4 uczestników.

5.      Turniej zostanie przeprowadzony w marcu i kwietniu 2021 roku w dwóch częściach:

1)     część pierwsza – faza grupowa (na zasadach „każdy z każdym”, w której każda z drużyn odbędzie maksymalnie 3 debaty)

2)     część druga – faza pucharowa (półfinał oraz finał i debata o 3 miejsce; do finału wchodzą zwycięzcy półfinału, w debacie o 3 miejsce biorą udział drużyny, które nie zakwalifikowały się do finału), w której wezmą udział najlepsze 4 drużyny wyłonione podczas fazy grupowej.

6.      O wejściu do fazy pucharowej zadecyduje miejsce w grupie. Drużyny zostaną podzielone na 4 grupy i z każdej grupy do fazy pucharowej wejdzie 1 drużyna, która uzyskała najwyższe miejsce w grupie.

7.      Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu debaty on-line w ramach Turnieju zawiera §4 Regulaminu.

8.      Tezy debat są ustalane przez Muzeum i przekazywane uczestnikom drogą mailową nie później, niż 14 dni przed każdym etapem Turnieju.

9.      Realizacją i wszelkimi kwestiami związanymi z Projektem ze strony Organizatora zajmuje się wyznaczony przez Muzeum koordynator Projektu, dalej „Koordynator”, z którym Uczestnicy mogą się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kkolbuszewska@muzeumpileckich.pl.

§ 2.

Zgłoszenia i nabór drużyn do Projektu

1.      Nabór czteroosobowych drużyn do Turnieju odbywa się w terminie i w oparciu o zasadę kolejności wpływu zgłoszeń poszczególnych drużyn ze wskazaniem imiennym ich składu (imię i nazwisko uczestników i opiekuna (nauczyciela) drużyny.

2.      Jedna szkoła/organizacja może zgłosić jedną drużynę do udziału w Turnieju. Zgłoszenie drugiej drużyny ze szkoły/organizacji będzie możliwe w sytuacji niewyczerpania puli miejsc w terminie zgłoszeń.

3.      Zgłoszenia do turnieju rozpoczną się 24 lutego 2021 roku o godz. 18.00 i zakończą 1 marca 2021 roku o godz. 24.00.

4.      Zgłoszenia powinny być przesłane za pośrednictwem formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIMK8_luO8IAAyrJ6GeC3529rhXbTe-4mq5V1KTLBO2anudQ/viewform Liczy się kolejność zgłoszeń, a do Turnieju zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 12 drużyn.

5.      Informacja o zakwalifikowaniu drużyn w zgłoszonym składzie zostanie przekazana niezwłocznie przez Organizatora drogą e-mailową na adresy kontaktowe uczestników wskazane w zgłoszeniu po zakończeniu naboru w sposób wskazany w § 2.4 Regulaminu.

6.      Uczestnicy przy zgłoszeniu swojego udziału w Turnieju i przed przystąpieniem do udziału w debatach zobowiązani są zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO i przesłać odpowiednie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z § 5 Regulaminu podpisane osobiście, bądź przez opiekuna prawnego (zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 lub 2).

§ 3.

Zasady oceny debaty i punktacji drużyn

1.      Organizator wyłoni 3/5-osobowy skład jurorski oceniających przebieg debaty oraz wskaże marszałków debaty czuwających nad jej przebiegiem i udzielających głosu.

2.      Każdy  mówca w debacie będzie oceniany i punktowany z zastosowaniem jednolitych kryteriów przez skład jurorski pod względem formy wystąpienia i treści wystąpienia; punktacja wystąpienia mówcy pod względem treści  będzie podzielona przez 2 za czytanie z kartki; oceny drużynowe będą wystawiane z użyciem kryterium: spójności, definiowania linii sporu, linii argumentacyjnej, kontrargumentacji; możliwe jest przyznanie punktów ujemnych od marszałka za przedłużenie wystąpienia, nieprzyjęcie pytania/informacji, zbyt długie pytanie/informację, argumenty ad personam.

3.      Skład jurorski na podstawie oceny i punktowania mówców i drużyny jako całość ustala werdykt debaty i wskazuje wygrywającą drużynę, podając go niezwłocznie do wiadomości debatantów.

§ 4.

Organizacja i przebieg debaty

1.     Do przeprowadzenia debaty w formie on-line wykorzystywana jest platforma Zoom.us.

2.     W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny zgodnie z przyporządkowaniem i podziałem przekazanym do wiadomości uczestników przez Organizatora.

3.     Każdy z mówców może być połączony za pomocą własnego komputera czy telefonu, ale jest również możliwość, aby drużyna była w jednym pomieszczeniu i łączyła się z jednego urządzenia.

4.     Do udziału w debacie mówcy powinni mieć sprawne mikrofony i kamery.

5.     Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

6.     O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 15 minut przed rozpoczęciem debaty.

7.     Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. 30 sekund do końca wypowiedzi i koniec czasu wypowiedzi są sygnalizowane na czacie.

8.     Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.

9.     Role mówców:

•       1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy

•       2 mówca – argumentacja

•       3 mówca – kontrargumentacja

•       4 mówca – podsumowanie

10.   Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut w fazie grupowej i 5 minut w fazie pucharowej.

11.   Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 sekund wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku przyjmowania pytań/informacji. Wolę zadania pytania/informacji mówcy zgłaszają na czacie.

12.   Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:

•       Każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania)

•       W trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące się do treści wystąpienia mówcy ad vocem. Ad vocem jest zgłaszane na czacie

•       Marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono

•       Czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty

•       Dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem

•       Niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem:

– przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem;

– do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron.

13.   Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki (nie dotyczy cytatów).

14.   Debatę ocenia 3/5 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego mówcy, a także całość pracy drużyny zgodnie z zasadami wskazanymi § 3.2 Regulaminu.

§ 5.

Nagrody

1.       Drużyny, które zajmą 1, 2, 3 miejsce otrzymają pamiątkowe statuetki, a członkowie tych drużyn medale i nagrody rzeczowe (wartość pojedynczej nagrody nie przekroczy 200 PLN).

2.       Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki.

3.       Najlepszy mówca turnieju (mówca z najwyższą średnią ocen jurorów we wszystkich debatach w fazie grupowej i pucharowej) otrzyma pamiątkową statuetkę.

§ 6.

Zasady uczestnictwa i ochrona danych osobowych

1.      Przesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie w ramach drużyny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na uczestnictwo w Projekcie uczestnika zakwalifikowanego w ramach naboru do Projektu. Uczestnik jest obowiązany przed zgłoszeniem i przystąpieniem do Projektu zapoznać się z ogłoszeniem o Projekcie i niniejszym regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.

2.      Uczestnicy poprzez swoje zgłoszenie akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

3.      Zakwalifikowani uczestnicy przed przystąpieniem do udziału w debatach (na etapie składania zgłoszenia do udziału w Projekcie) zobowiązani są zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO oraz przesłać odpowiednie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym paragrafie podpisane osobiście, bądź przez opiekuna prawnego.

4.      Umieszczenie wizerunku uczestników w materiałach związanych z prowadzonym Projektem (np. postach na FB, nagraniach itp.) odbywa się za zgodą uczestników (osób sprawujących władzę rodzicielką/ich opiekunów prawnych) na jego umieszczenie i rozpowszechnienie w ramach publikowanych postów i ewentualnego dalszego wykorzystania-uczestnik przystępując do udziału w Projekcie wyraża taką zgodę.

5.      Brak zaakceptowania Regulaminu i klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział uczestnika w Projekcie.

6.      Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawartych w formularzu uczestnictwa w Projekcie oraz jego wizerunku wymagane jest wyrażenie przez zgłaszającego zgody. Zgłaszający w wielu 16-18 lat zapoznają się z treścią oświadczenia (Załącznik nr 2) i po jego akceptacji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych dziecka w wieku do 16 lat w zakresie wskazanym w Regulaminie, wymaga wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską (Załącznik nr 1), tj. rodziców, bądź prawnych opiekunów. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest niezwłoczne przesłanie potwierdzenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: odpowiednio przez uczestnika, albo przez osobę sprawującą władzę rodzicielską (dotyczy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka do lat 16) w celach związanych z jego uczestnictwem w Projekcie. Brak otrzymania takiej zgody uniemożliwia akceptację zgłoszenia i udział uczestnika w Projekcie. Preferowane jest przesłanie potwierdzenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanym w Regulaminie drogą e-mailową na dedykowany temu adres e- mailowy: mdrpileckich@gmail.com niezwłocznie po zgłoszeniu uczestnika do Projektu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w związku z jego udziałem w Projekcie może być złożona w wiadomości e-mail, bądź w odrębnie sporządzonym oświadczeniu w formie skanu załączonego do wiadomości e-mail wraz z podpisem. Nie ma obowiązku przesyłania pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty, ale jest to rozwiązanie preferowane przez Organizatora.

7.      Załącznik nr 1 do Regulaminu dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka do lat 16, a Załącznik nr 2 dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w wieku lat 16 i powyżej, z którymi zgłaszający są obowiązani się zapoznać i po akceptacji przekazać Organizatorowi w sposób wskazany w Regulaminie.

8.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Muzeum informuje, że administratorem danych osobowych uczestników jest Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

                 i.          Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

•     listownie na adres: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

•     e-mail: iod@muzeumpileckich.pl

                ii.          Dane osobowe uczestników, o których mowa w Regulaminie, a także wizerunek uczestników (jeśli np. zostanie udostępniony z własnej inicjatywy uczestników) pozyskane w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Projekcie oraz realizacją Projektu będą przetwarzane w następujących celach:

•     związanych z  udziałem i oceną  uczestnika w Projekcie,

•     związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

•     udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski oraz skargi,

•     udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

              iii.          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników, o których mowa powyżej jest:

•     niezbędność   podjęcia działań związanych z przystąpieniem do i realizacją Projektu, a także wszelkich działań związanych z udziałem w Projekcie, tj. czynności wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie (art. 6 ust.1 lit. f RODO),

•     konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO),

·        w zakresie podanych danych osobowych i wizerunku uczestnika–– dobrowolna zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO),

              iv.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie.

                v.          Pozyskane od uczestników dane osobowe mogą być przekazywane:

•     podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum, w szczególności dostawcom usług IT, doradcom, czy innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Muzeum,

•     organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

              vi.          Dane osobowe uczestników, nie będą przekazane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

             vii.          Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, o których mowa powyżej  jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który te dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

•     czas trwania Projektu i realizacji przez Muzeum czynności związanych z tym Projektem,

•     przepisy prawa, mogą obligować Muzeum do przetwarzania danych przez określony czas,

•     okres, który jest niezbędny do obrony interesów Muzeum.

           viii.          Muzeum informuje, że uczestnicy, mają prawo do:

•     dostępu do swoich danych osobowych,

•     żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

•     żądania usunięcia swoich danych osobowych,

•     żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

•     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

•     przenoszenia swoich danych osobowych,

•     wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

              ix.          Jeśli dane osobowe uczestników, są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Muzeum, bądź adres e-mailowy.

                x.          Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Muzeum.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

This site is registered on wpml.org as a development site.