Social media

Deklaracja o dostępności serwisu muzeumpileckich.pl

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej muzeumzolnierzywykletych.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://muzeumpileckich.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2023.

Data ostatniej dużej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco.

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny muzeum oraz przy wykorzystaniu dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 98,31% (link do raportu: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=6903b2fa-4aca-49e1-a735-51575f8bde2c ).

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na maila: poczta@muzeumpileckich.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej które powinno niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum znajduje się częściowo w starym, odrestaurowanym domu połączonym z częścią nowo wybudowaną. Muzeum ma 3 kondygnacje. Na poziomie -1 znajduje się szatnia, oznakowane toalety (w tym toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) oraz część wystawy stałej. Na poziomie 0 znajduje się hol z recepcją, sala edukacyjna oraz część wystawy stałej (w starym domu). Pomiędzy poziomami 0 i -1 znajduje się winda pozwalająca na swobodną komunikację. W domku wystawa jest usytuowana również na poziomie 1, do którego prowadzą wyłącznie wąskie, drewniane schody.

Przy ulicy znajdują się zatoki parkingowe. Nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Od furtki do wejścia do muzeum prowadzi utwardzona ścieżka.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

This site is registered on wpml.org as a development site.