Social media

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Newsletter”), świadczonej przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

1. Postanowienia ogólne

Newsletter jest obsługiwany przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 759-174-42-90, REGON: 365451850

Do korzystania z Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

Newsletter jest nieodpłatną usługą polegającą na przesyłaniu przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące aktualnej oferty i informacji o działalności Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej lub instytucji współpracujących.

Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Warunki korzystania

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie muzeumpileckich.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Dołączam”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

3. Prawa własności

Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

Wszelkie prawa do znaków, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (a także organizacja i układ tej strony) należą do Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej lub do właścicieli licencji/znaków/treści, które udzieliły Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej zgody na ich wykorzystanie. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej, w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody dyrekcji Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

4. Czas trwania usługi

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Użytkownik korzystający z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wypisz mnie” udostępnionego w każdym wysłanym mailu lub skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail iod@muzeumpileckich.pl

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

Muzeum Narodowe ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

5. Linki do innych stron internetowych

Newsletter może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. O ile nie wskazano inaczej, nie polecamy żadnych z tych stron i niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Oświadczenie to ma zastosowanie do wszystkich linków do stron zewnętrznych zamieszczonych na stronie internetowej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej oraz wszelkich treści na stronach, do których prowadzą te linki.

Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia zamieszczenia linków do innych stron internetowych od uzyskania naszej pisemnej zgody oraz do wycofania takiej zgody w dowolnej chwili.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych przez osoby trzecie (np. współpracujących z nami partnerów, instytucje, organizacje etc.). Wyklucza się roszczenia wobec Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne oraz spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z podanych informacji, chyba że po stronie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

7. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Szczegółowe informacje o sposobie ochrony danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności.

8. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy iod@muzeumpileckich.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować poprzez e-mail podany w menu „Kontakt

W przypadku jakichkolwiek sporów mogących  wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd  powszechny, właściwy dla siedziby Administratora.

Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a zawartość strony nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie muzeumpileckich.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

This site is registered on wpml.org as a development site.