Social media

Szkoła ponadpodstawowa

Genealogia dla początkujących

Wiele osób zadaje sobie pytanie: skąd pochodzę? Dopiero odkrywając przeszłość swojej rodziny, dowiadujemy się, kim byli nasi przodkowie, skąd się wywodzili, jak zasłużyli się dla ojczyzny. Odkrywany bezcenne pamiątki rodzinne i historie z nimi związane. Genealogia to nauka, która może stać się również pasją. Podczas zajęć nauczymy się pojęć z zakresu genealogii oraz poszukiwań genealogicznych, w czym pomogą nam opracowane historie rodzin Pileckich i Ostrowskich. Ponadto dowiemy się, od czego zacząć własne poszukiwania, z jakich źródeł korzystać i na co zwracać uwagę.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze analizy i interpretacja historyczna: rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego (II.2); oraz w obszarze tworzenie narracji historycznej: uczeń dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy (III.3).

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie celów szczegółowych w obszarze Społeczności i wspólnoty: uczeń wyjaśnia kluczową rolę rodziny jako miejsca budowania najważniejszych relacji społecznych, wcześniejszego od państwa i społeczeństwa (III.1).

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie celów szczegółowych w obszarze Wiedza o podstawach życia społecznego: uczeń wyróżnia podstawowe sposoby realizacji społecznego bytu człowieka: rodzinę, naród, państwo i związki państw; przedstawia specyfikę każdego z nich i ich komplementarność (I.4).

Szkoła ponadpodstawowa

Od dagerotypu do selfie, czyli krótka historia fotografii

Czym fotografowano, jak nie było telefonów? Kto i kiedy wykonał pierwsze zdjęcie? Czym wyróżniała się epoka wiktoriańska w fotografii? Poznamy najważniejsze wydarzenia i pojęcia z historii fotografii, a także wspólnie zastanowimy, jaki przełom wywołało jej wynalezienie. Dowiemy się, jak szacować wiek zdjęć, co możemy z nich wyczytać oraz jak się nimi zaopiekować, żeby mogły je oglądać jeszcze nasze wnuki.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze analizy i interpretacja historyczna: rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego (II.2); oraz w obszarze tworzenie narracji historycznej: uczeń dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy (III.3); a także celów szczegółowych z tematu Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe: uczeń przedstawia przemiany gospodarcze w Europie i na świecie, wymienia najważniejsze odkrycia naukowe i dokonania techniczne (ZP: XXXIV.1).

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania plastyki w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie celów szczegółowych w obszarze Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej: uczeń krytycznie ocenia wykonane przez siebie i innych autorów filmy, prezentacje i fotografie (IV.6).

Szkoła ponadpodstawowa

Warsztat historyka

Praca historyka ma wiele wspólnego z zawodem detektywa. Jaka jest różnica? Detektyw rozwiązuje zagadki współczesne, a historyk wyjaśnia tajemnice z przeszłości… Podczas zajęć dowiemy się, czym historyk zajmuje się w muzeum: jakie ma zadania, jakie trudności napotyka w swojej pracy, jak współpracuje z innymi działami. Jako że jednym z jego zadań jest badanie przyjmowanych do muzeum eksponatów – jako źródeł historycznych – zastanowimy się, jak czytać fotografie oraz analizować źródła pisane.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze analizy i interpretacja historyczna: rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego (II.2); oraz w obszarze tworzenie narracji historycznej: uczeń dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy (III.3); a także celów szczegółowych z tematu Historia jako nauka: uczeń definiuje podstawowe pojęcia (prehistoria, historia, historiografia, źródło historyczne); rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych; przedstawia periodyzację dziejów powszechnych i ojczystych (ZP: I.1; I.2; I.3).

Szkoła ponadpodstawowa

Witold Pilecki – nie tylko rotmistrz

Bohater naszego muzeum to postać niewątpliwie wyjątkowa. Był nie tylko wybitnym żołnierzem, lecz także naprawdę ciekawym człowiekiem: harcerzem, społecznikiem, mężem, ojcem… Tym razem przyjrzymy się osobie Witolda Pileckiego od mniej znanej strony. Dowiemy się, w jaki sposób poznał Marię Ostrowską i jak udało mu się zdobyć jej serce, jakim był ojcem oraz jakie wartości starał się przekazać swoim dzieciom. Na koniec zadamy sobie pytanie: czego my możemy dziś nauczyć się od Witolda Pileckiego?

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze analizy i interpretacji historycznej: uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych (II.1; II.4); a także celów szczegółowych z tematu Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką: uczeń charakteryzuje postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów oraz wymienia przykłady heroizmu Polaków, w tym Witolda Pileckiego (ZP: XLVIII.6).

Szkoła ponadpodstawowa

Witold Pilecki – żołnierz niezłomny

Witold Pilecki bardzo często jest nazywany żołnierzem niezłomnym. Dlaczego? Kim jest żołnierz niezłomny? Tworząc oś czasu, przypomnimy wojskową aktywność Witolda: okres wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej i działalności konspiracyjnej, Powstania Warszawskiego, a to wszystko doprowadzi nas do okresu powojennego i jego śmierci w więzieniu stalinowskim.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze chronologii historycznej: uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych (I.1); w obszarze tworzenia narracji historycznej: uczeń tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym, jak i problemowym (III.1); a także celów szczegółowych z tematów Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej: uczeń charakteryzuje proces kształtowania się polskiej granicy wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej (ZP: XLI.5); opisuje genezę i przebieg wojny polsko-bolszewickiej (ZR: XLI.3); Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką: uczeń charakteryzuje postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów oraz wymienia przykłady heroizmu Polaków, w tym Witolda Pileckiego (ZP: XLVIII.6); Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948): uczeń omawia przejawy oporu społecznego wobec komunizmu („żołnierze niezłomni” – w tym: rtm. Witold Pilecki) (ZP: LV.3).

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie celów szczegółowych W aspekcie stosunku do życia, czyli osobistego zaangażowania, kształtowania zamierzeń według własnych pasji, zdolności oraz poczucia wspólnoty i służby: uczeń rozumie znaczenie cnót indywidualnych i społecznych (III.2); a także celów szczegółowych z tematów Świat i Polska w latach 1945–1956: uczeń charakteryzuje skutki II wojny światowej dla Polski w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym; wyjaśnia pojęcie okupacji przez przedstawiciela na przykładzie modelu kontroli Polski Ludowej przez Związek Sowiecki; charakteryzuje najważniejsze mechanizmy sowietyzacji Polski w latach 1945–1956 (terror, propaganda, gospodarka planowa, rządy monopartyjne, przynależność do partii komunistycznej jako główna ścieżka kariery zawodowej i dobrobytu materialnego); w kontekstach powstańczej walki „żołnierzy niezłomnych” (rtm. Witold Pilecki) wymienia przykłady wierności zasadom i męstwa różnych postaci wobec prześladowców (II.13; II.15; II.16; II.19).

Szkoła ponadpodstawowa

Raport Witolda

Lekcja może być elementem zajęć z języka polskiego z wykorzystaniem lektury uzupełniającej: Witold Pilecki, Raport Witolda.

Lekcja może być elementem przygotowania uczniów do wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau lub Muzeum Treblinka albo też podsumowania takiej wizyty.

Zapoznamy się z fragmentami tzw. Raportu Witolda, który jest dokładną relacją z pobytu Witolda Pileckiego w KL Auschwitz. Dzięki temu wyjątkowemu źródłu poznamy historię jego osadzenia w obozie, przebywania tam i ucieczki, a także najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem obozu koncentracyjnego, warunkami bytowymi, traktowaniem więźniów oraz popełnianymi tam zbrodniami. Wszystko to zostanie przedstawione w szerszym kontekście polityki niemieckiego okupanta wobec ludności na ziemiach polskich. Zwrócimy uwagę na szczególny charakter omawianego tekstu oraz okoliczności jego powstania.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze analizy i interpretacja historyczna: uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego (II.1; II.2); oraz w obszarze tworzenie narracji historycznej: uczeń dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego (III.2); a także celów szczegółowych z tematów Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką: uczeń wymienia i charakteryzuje przykłady największych zbrodni niemieckich (m.in. Auschwitz); charakteryzuje postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów oraz wymienia przykłady heroizmu Polaków, w tym Witolda Pileckiego; omawia sposoby upamiętnienia zbrodni obu okupantów oraz heroizm Polaków na przykładzie: Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (ZP: XLVIII.3; XLVIII.6; XLVIII.8); Niemiecka polityka eksterminacji: uczeń rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (w tym: Auschwitz-Birkenau, Treblinka) (ZP: XLIX.3).

This site is registered on wpml.org as a development site.